Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, de MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). 
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

 

Onze MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders van de school. De MR vergadert zes keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De MR is goed bereikbaar via mr@obsooginal.nl.